ᐅᑉᓗᖅ 27

ᓯᑕᒪᖓᑦ, ᐅᒃᑑᐱᕆ 24

Key Verse: ᐱᕈᖅᑐᒃᓴᐃᓪᓕ ᓄᓇᒧᑦ ᐃᑉᔪᕆᒃᑐᒧᑦ ᑲᑕᒃᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᑐᑭᖃᖅᐳᑦ; ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᑐᓴᖅᑐᓄᑦ ᑐᑭᓯᓗᑎᒡᓗ; ᐱᕈᖅᑎᑦᓯᓕᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓚᖏᑦ 100−ᓂᒃ ᐃᓚᖏᓪᓕ 60−ᓂᒃ, ᐃᓚᖏᓪᓗ 30−ᓂᒃ. —ᒫᑎᐅᓯᑉ 13:23

Prayer Point: ᐊᐱᕆᓗᒍ ᒎᑎᐅᑉ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑕᕐᓂᕐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᖁᑉᓗᒍ ᐊᔪᕿᖅᑑᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕆᐅᖕᓂᕐᒥᒃ.

Prayer: ᔩᓱᓰ, ᐊᐱᕆᕗᒍᑦ ᒎᑎᐅᑉ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐸᓯᒃᖠᖁᑉᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᖑᖅᑎᓗᒋᑦ ᑕᐃᑉᑯᐊ ᖃᐃᔪᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓂᕆᐅᖕᓂᕐᒥᒃ. ᑐᒃᓯᐊᖅᑐᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒻᒪᑎᖏᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᖁᑉᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᑎᒍᓯᔪᖕᓇᖅᓯᓗᑎᒃ. ᐊᐱᕆᕗᒍᓪᓗ ᑖᒻᓇ ᐱᕈᖅᓯᐊᒃᓴᖅ ᑎᒡᓕᒃᑕᐅᖁᓇᒍ ᐱᐅᖏᑦᑐᓕᔨᒥᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖁᑉᓗᒍ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ ᐱᕈᐊᓂᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᑲᑎᖅᓯᔪᖕᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᖁᓕᑦ ᐊᑦᒐᐃᖅᓱᕐᓗᑎᒃ ᓂᖅᑐᖅᑕᐅᑦᔪᑎᒃᓴᕐᓄᑦ. ᐃᒡᕕᑦ ᐊᑎᒃᑯᑦ, ᐊᒥᓐ.